Начало / Критика / Децата спират да четат в тийнейджърска възраст

Децата спират да четат в тийнейджърска възраст

Интересът на децата към книгите се губи в тийнейджърска възраст, съобщи thebookseller.com. Данните са на издателството „Scholastic“. Интервюирани са 1 755 родители и ученици за техните читателски навици. Резултатите показват, че колкото повече децата порастват, толкова по-малко време отделят за четене.

Само 17% от тийнейджърите на възраст между 15 и 17 години четат редовно за удоволствие. При децата между 6 и 8 години процентът е много по-висок – 54. Той намалява с годините – 43% при тези на възраст 9-11 години и 24% при  12 до 14-годишните.

За сметка на това децата започват все по-често да посещават социалните мрежи. При възрастовата група 15-17 76% посещават социалните мрежи и 80% влизат в интернет през смартфон. При децата на възраст от 6 до 8 години –  съответно 4% и 19%.

Когато се съберат резултатите от всички възрастови групи, се оказва, че 71% от децата знаят, че трябва да четат повече за удоволствие. Същият е процентът и при родителите. Попитани какви книги предпочитат, децата избират най-често такива, които ги карат да се смеят, следват провокиращите въображението и на трето място са историите с герои, с които момчетата и момичетата могат да се идентифицират.

Четирима на всеки 10 родители мислят, че децата им изпитват трудности в намирането на подходящи четива. 33% са на мнение, че те имат нужда от насоки. Родителите на по-големите деца е по-вероятно да не ги е грижа дали те четат книги или не.

Прочетете още

Øóìåí (1 ìàðò 2014) íàâå÷åðèåòî íà Ñèðíè Çaãîâåçíè ïðåä ãðàäèíêàòà íà Íàðîäíî ÷èòàëèùå "Òîäîð Ïåòêîâ-1963" çàïî÷íàõà òðàäèöèîííèòå ïðàçíèöè"Îëåëèè".Êðàé áóéíî çàïàëåíèÿ îãúí  ñå òàíöóâàøå è èìàøå ïðåñêà÷àíèÿ çà çäðàâå. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà:
Òîøêî Éîðäàíîâ(ÅÇ)

Коронавирусът – начин на употреба

Иван ГОЛЕВ Хора, понеже забелязвам някои такива симптоми, призовавам ви – не се шашкайте! Не …