Начало / Архиви на тагове: Сирни Заговезни

Архиви на тагове: Сирни Заговезни

Коронавирусът – начин на употреба

Øóìåí (1 ìàðò 2014) íàâå÷åðèåòî íà Ñèðíè Çaãîâåçíè ïðåä ãðàäèíêàòà íà Íàðîäíî ÷èòàëèùå "Òîäîð Ïåòêîâ-1963" çàïî÷íàõà òðàäèöèîííèòå ïðàçíèöè"Îëåëèè".Êðàé áóéíî çàïàëåíèÿ îãúí  ñå òàíöóâàøå è èìàøå ïðåñêà÷àíèÿ çà çäðàâå. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà:
Òîøêî Éîðäàíîâ(ÅÇ)

Иван ГОЛЕВ Хора, понеже забелязвам някои такива симптоми, призовавам ви – не се шашкайте! Не припадайте от първото кихане или прокашляне, за да си прочистите гърлото. И не изкупувайте брашното до троха, сякаш ви предстоят години глад под обсада. Паниката е лош съветник. Разюзданите медии – още по-лош. Споко, братя …

Прочетете още »