Начало / България / Търсят се филолози за западни университети

Търсят се филолози за западни университети

Кандидатите трябва да са литературоведи със стаж във ВУЗ

Министерство на образованието, младежта и науката съобщи, че обявява конкурс за учители по български език зад граница за академичната 2011/2012 година в следните чуждестранни университети:

1. Университетът във Виена, Австрия
(Universitаеt Wien);
2. Университетът във Фрайбург, Федерална република Германия
(Albert-Ludwigs-Universitаеt Freiburg);
3. Университетът в Дъблин, Ирландия
(Trinity College Dublin – The University of Dublin);
4. Университетът за чужди езици в Пекин, Китайска народна република
(Beijing Foreign Studies University);
5. Университетът в Лодз, Република Полша
(Uniwersytet Lodzki);
6.Университетът в Люблин, Република Полша
(Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie);
7. Университета в Познан, Република Полша
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
8. Университета в Санкт Петербург, Руска Федерация
(Санкт-Петербургский Государственный Университет);
9. Университетът в Братислава, Словакия
(Univerzita Komenskоho v Bratislave);
10. Университетът в Киев, Украйна
(Kиевський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка);
11. Университетът в Одеса, Украйна
(Одеский государственный университет им. И.И. Мечникова);
12. Университетът в Запорожие, Украйна
(Запорiзький нацiональний унiверситет)
13. Университетът в Лион, Франция
(Universitе Jean Moulin – Lyon 3)

Срокът за подаване на документите е 29 юли.

Необходимите условия са:
– Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
– Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
– Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
– Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
– Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

• За университета във Виена
– Да бъде литературовед със специализация по модерна българска литература.
– Да бъде доцент (професор)


• За университета във Фрайбург, Федерална република Германия

– Да бъде доктор, доцент или професор със специализация в областта на българистиката или славистиката.
– Да притежава добри познания в областта на историята, културата и странознанието на България след XIX век.
– Да владее свободно немски език.
– Да има готовност за сътрудничество при изследователски проекти и за поемане на ангажименти към интеркултурни и студентски инициативи

• За университета в Дъблин, Ирландия
– Да бъде специалист по български език, литература, култура или история.
– Да владее английски език на ниво водене на лекции.
– Да има необходимите умения и квалификация за провеждане на лекции по Български език за начинаещи, Увод в централно и източноевропейски науки/странознание, както и руски науки.
– Да взема участие в културните прояви на университета и изнася открити лекции/презентации върху проблеми от българския език/култура в Университета в Дъблин, както и други ирландски университети.
– Да има готовност за участие в културните събития и проекти, организирани от Посолството на РБ в Ирландия и МВнР на Ирландия.

• За университета в Пекин, Китайска народна република
– Да владее английски език.
– Да е на възраст под 50 години.
– Да оказва помощ за съставяне на учебници, учебни материали, изследвания и проекти.
– За предимство ще се счита притежаването на докторска степен и опит в преподаването на български език като чужд

• За университета в Лодз, Република Полша
– Да притежава необходимата квалификация и подготовка за лектор по български език като чужд (да познава методиката на изучаване на българския език като чужд).
– Да има предишен опит в преподаването на български език като чужд.


• За университета в Люблин, Република Полша

– Да притежава квалификация и опит за реализиране на занятия от областта на българската литература и култура и практически български език.
– Да бъде научен ръководител на студенти и дипломанти.
– За предимство ще се считат научни публикации в областта на литература и културата на славянските и балканските народи, дидактичен опит, както и владеенето на полски език.


• За университета в Познан, Република Полша

– Да бъде литературовед с минимум докторска степен.
– Да има опит в преподаването на български език като чужд.


• За университета в Санкт Петербург, Руска федерация:

– Да бъде специалист в областта на българската литература.


• За университета в Братислава, Словакия:

– Да бъде университетски преподавател (доцент или професор).
– Да бъде специалист в областта на словашко-южнославянската литературна контактология и типология, както и в областта на теорията и практика на превода.
– Да притежава опит в преподаването на български език като чужд.
– Да притежава опит в организирането и ръководенето на студентски проекти.

• За университета в Киев, Украйна
– Да е завършил висше образование по специалността „Български език и литература”.
– Да притежава научна степен доктор или научно звание доцент или професор по специалността „Български език и литература”.
– Да има практика като преподавател във Висше училище или институт към БАН.

• За университета в Одеса, Украйна:
– Да бъде доцент (професор) със специализация по българска литература.
• За университета в Лион, Франция
– Да владее френски език.

* * *
• Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.
• Финансовите и административни условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.
Необходими документи за участие в конкурса:
Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 29 юли 2011 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:
1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН – ТУК. Желателно е да се попълни на компютър);
3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
7. Копие от трудова книжка;
8. Копие от личната карта;
9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
10. Две актуални снимки, формат 3/4 см. (едната се залепва върху CV-то);
11. Други документи по преценка на кандидата (описват се)

Богато разнообразие от над 35 000 заглавия.
Поръчай добри книги от Helikon.bg!

Прочетете още

95236516_3002985363073281_3512410240190513152_n

Купуваме си книги, за да се почувстваме щастливи

По-важен е мигът в книжарницата, отколкото прочита им Броят на купените заглавия по правило е …